shi she me

soundRTS shi yi ge yong nao yo xi yong sen yin. Wo yao nong yi ge yong sen yin de yo xi shiang war craft yi yang hao wan.

SoundRTS zai SoundMUD project.

yo she me

du ze ge

ru guo ni yong u ji wan yo xi (ni bu shu yao ru guo ni yao wan ze ge yo xi), wan shiao shen gen shio xi.

Warcraft 2 gen 3 chong Blizzard bu ge ren bi 13 shre shaio wan. SoundRTS shiang ze shie yo xi (but wo xiang bi ne ge yo xi bu hao, ke shi rang fu mu chin xiang), ze ge yo xi bu shiang ku yi ge ren bu bi 13 shre xiao wan.

shi yao she me wan?

PC yo bi Windows 98 gao. Xiang huay ku yi wan zai mac gen linux.

na yo xi

Stable (1.1)

Version 1.1.1. shi 2421 tien.Ru guo ni yao na ge windows, na na ho yong soundrts-1.1.1-zh.exe. ge Mac or Linux, na soundrts-1.1.1-zh.zip gen tin readme.txt dan xin de hua.

kan she me be huan end

Alpha

Version 1.2 alpha 10. shi 1382 tien.Ru guo ni yao na ge windows, na na ho yong soundrts-1.2-a10.exe soundrts-1.2-a10-windows.zip. ge Mac or Linux, na soundrts-1.2-a10.zip gen tin readme.txt dan xin de hua.

kan she me be huan end

Old stable (1.0)

Version 1.0.1. shi 3822 tien.Ru guo ni yao na ge windows, na na ho yong soundrts-1.0.1-cn.exe. ge Mac or Linux, na soundrts-1.0.1-cn.zip gen tin readme.txt dan xin de hua.

kan she me be huan end

jin ze

ru guo tai man, ni ku yi na chong:

Forum

SoundRTS yo mailing list jiao soundRTSChat. Ni ku yi fa xin dao AudioGames.net Forum hai shi Audyssey Gamers Discussion List.

gen wo jiang hua

xie dao soundRTSChat mailing list (wo du), hai shi xie yi ge xin zai SoundRTS development log, hai shi xie dao SoundMUD hat gmail dhot com.

Contributions

Links

More links

in Brazilian Portuguese in Chinese in Deutsch in English en Espanol en Français in Italian in het Nederlands in Polish in Russian

Winner 2016 Top 25 Web Sites for Accessible Gaming